20/10/2020
Institucionals  

 Assemblea General de col·legiats 

CAATEEB - Barcelona 
La Junta de Govern del CAATEEB ha acordat convocar per al proper 20 d'octubre l’Assemblea General ordinària de col·legiats i col·legiades (corresponent al primer semestre de l’any i posposada amb motiu de la situació d’emergència sanitària per la COVID-19, d’acord amb allò establert en la normativa legal i col·legial vigent. 
 

La Junta de Govern del CAATEEB, en reunió de 7 de setembre de 2020, ha acordat convocar l’Assemblea General ordinària de col·legiats i col·legiades (corresponent al primer semestre de l’any i posposada amb motiu de la situació d’emergència sanitària per la COVID-19, com ja es informar a tot el col·lectiu, a través dels mitjans de comunicació col·legials), d’acord amb allò establert en la normativa legal i col·legial vigent.

Dia: Dimarts, 20 d’octubre de 2020
Hora: 18.00 hores
Lloc: Sala d’actes del CAATEEB (Bon Pastor, 5, Barcelona)

Es prepararà l’organització i els espais per a la celebració de l’Assemblea General amb les mesures de prevenció que siguin adequades per garantir la seguretat dels assistents i el compliment de les directrius de les autoritats sanitàries.

Odre del dia provisional

  1. Informe del president
  2. Presentació i proposta d’aprovació de la memòria anual de gestió col·legial 2019.
  3. Presentació i proposta d’aprovació de la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses del CAATEEB corresponent a l’exercici 2019 i del balanç de situació comptable tancat el 31 de desembre de 2019.
  4. Presentació i proposta d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019 de la societat APARELLADORS SERVEIS PROFESSIONALS, CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al CAATEEB).
  5. Presentació i proposta d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019 de la societat GESCOL SERVEIS I TECNOLOGIES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al CAATEEB).
  6. Elecció, d’entre els assistents a l’Assemblea General, dels col·legiats que s’integraran en la Comissió Econòmica per a l’exercici 2020 (s’han de renovar tres dels seus membres), d’acord amb l’article 66 dels Estatuts col·legials.
  7. Designació de tres interventors i un suplent per a l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General, de conformitat amb allò previst en l’article 46 dels Estatuts col·legials.
  8. Torn obert de paraules.

Els col·legiats i col·legiades poden presentar proposicions perquè siguin sotmeses a l’Assemblea General Ordinària, en els termes previstos en l’article 40 dels Estatuts col·legials.

Celestí Ventura i Cisternas
President

Barcelona, 7 de setembre de 2020
dimarts , 20 d' octubre de 2020  
  De 18:00h. a 20.30h.
  Sala d'actes del CAATEEB
--