Actualitat Idoneïtat tècnica 

27/10/20
Des del CAATEEB hem elaborat aquesta llista de preguntes més freqüents davant la modificació en el tràmit de la idoneïtat tècnica ateses les modificacions que realitzarà l'Ajuntame...
09/10/20
L’Ajuntament de Barcelona té previst en breu fer modificacions en la tramitació de la idoneïtat tècnica, que són conseqüència d’un redisseny de les consultes prèvies, que afectara...
06/10/20
Un cop obtingut l’IIT i demanat el permís d’obres, els tècnics de districte poden enviar requeriments al respecte després de revisar la documentació. La resposta a aquests requerim...
28/09/20
Per informar una obra on la bastida té ocupació de la calçada s’haurà de fer dues consultes prèvies i dos projectes (encara que a cada un s’ha de fer referència a la totalitat), pe...
15/09/20
Per l’obtenció de l’Informe de Idoneïtat Tècnica, en alguns casos, caldrà obtenir l’Informe favorable de SPEIS, segons indica l’Ordenança Municipal de Condicions de Protecció contr...
02/09/20
El document que s'obté en realitzar la consulta prèvia d'obres a la web de l'Ajuntament de Barcelona determina quin és el tipus de document que s'haurà de redactar segons el tipus ...
01/09/20
Considerancions especials que s’ha de tenir present quan s’informen deficències greus a una ITE: termini màxim d’esmena, tècnic que assumeix les mesures cautelars, comunicació de r...
13/07/20
Els mitjans de pagament de la sol·licitud d’idoneïtat tècnica són: rebut domiciliat, carta de pagament i passarel·la de pagament VISA. Pretenem oferir-vos el mitja que millor s’aj...
07/07/20
En cas d’instal·lació d’ascensor en l’exterior d’edificis a Barcelona, caldrà justificar la normativa vigent. Quan no sigui possible complir, caldrà aplicar els Criteris Tècnics pe...
30/06/20
El catàleg de protecció dels establiments emblemàtics estableix mesures de protecció dels elements patrimonials i paisatgístics de valor que s’han identificat en els comerços per g...
22/06/20
Per obtenir el descompte de visat i idoneïtat caldrà fer la sol·licitud conjunta i alhora dels dos encàrrecs
12/06/20
En cas de seleccionar una bonificació en el tràmit de consulta/sol·licitud caldrà aportar la documentació indicada en l’apartat Bonificació de la consulta prèvia o justificar el mo...
07/04/20
Tant el portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona com el portal generador de ITE, continuen actius durant el confinament.
28/03/20
En el cas d’instal·lació d’ascensor en interior d’edifics a Barcelona caldrà justificar la normativa que li és d’aplicació (CTE, OME, OMR, Criteris) en funció de la ubicació i els ...
10/03/20
Per realitzar qualsevol actuació a un habitatge unifamiliar que no impliqui un augment de volum, sostre o canvi d’ús, a la consulta prèvia cal informar de l’actuació especifica ...
03/03/20
Quan es es fa la consulta prèvia amb l’Ajuntament de Barcelona, sovint és necessari modificar alguna de les dades facilitades, perquè es produeixen canvis o hem comés alguna errad...
21/01/20
A les consultes prèvies apareix un nou punt a complimentar en cas d’afectar l’envolupant de l’edifici, en que caldrà informar explícitament si en realitzar les obres no s’afectarà ...
21/01/20
La declaració responsable INPOB-02 és una declaració justificativa de protecció de dades. Aquesta declaració s’ha de presentar només en alguns casos
22/05/19
El tràmit d’urgència són actuacions a executar de caràcter urgent i immediat per evitar danys a persones o coses, que no poden esperar a la llicència o comunicat (apuntalaments int...
19/03/19
Una vegada obtingut l’informe d’idoneïtat pels expedients de subvencions del CMH de 2018, cal sol·licitar els ajuts de la convocatòria a l’Oficina Local d’Habitatge o OAC del Munic...
27/02/19
Es pot conèixer l’estat d’un expedient d’obres al mòbil a través de l’aplicació Mobile ID i la teva identitat com a ciutadà.
18/02/19
La DRPOB-10 és la declaració responsable del sol·licitant conforme ha notificat als propietaris i ocupants de l’edifici respecte les obres que es pretén realitzar. A continuació re...
01/02/19
El passat mes d’octubre es van complir 7 anys de l’entrada en vigor de l’Ordenança Reguladora del Procediment d’Intervenció Municipal d’Obres (ORPIMO) i la implantació del servei ...
22/10/18
Per facilitar l'elaboració de la documentació per a obtenir l'Informe d'Idoneïtat Tècnica, el CAATEEB ha elaborat una eina d’ajuda, que s’estableixen els criteris normatius d’aplic...
17/10/18
Quan la Consulta Previa indiqui que l’edifici forma part del catàleg de Patrimoni caldrà aportar la documentació relativa a béns del patrimoni arquitectònic historicoartístic, a l’...
15/10/18
Per als projectes d’obres que afectin a bens inclosos en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Històrico-artístic, el resultat de la Consulta Prèvia indicarà en cada cas si és nec...
11/10/18
El CAATEEB realitza la validació d'idoneïtat tècnica (IIT) per a l'Ajuntament de Barcelona en el termini de dues jornades laborals.
02/10/18
La sol·licitud de l'Informe Previ de Patrimoni és un dels tràmits digitals que l’Ajuntament de Barcelona té operatiu dins el seu Portal de Tràmits el sistema telemàtic per sol·lici...
28/09/18
Expliquem com informar el número de referència de l’informe d’idoneïtat tècnica per activar el permís d'obres a la web de l’Ajuntament de Barcelona per l’activació del permís d’obr...
10/07/18
L’Informe Previ d’Habitatge és preceptiu per a l'obtenció de l'informe d'idoneïtat en aquells casos que estableix la modificació de l'Ordenança reguladora dels Procediments d’Inter...
09/07/18
En relació a la recent modificació de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres (ORPIMO) per protegir els drets dels veïns i veïnes en les rehab...
06/07/18
En el BOPB del passat dia 4 de juliol de 2018, es publica el text de modificació de l’Ordenança de 25 de febrer de 2011, reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal de le...
22/06/18
El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat recentment el nou Pla d'Usos al districte de Ciutat Vella. Responsables tècnics del Districte de Ciutat Vel...
29/12/17
Si ha caducat l'informe d'idoneïtat tècnica i encara no s'havia activat el permís d'obra, caldrà seguir els passos que s'expliquen a continuació.
14/11/17
A continuació fem un recull d'informació d'interès per aquells professionals que tramiten expedients d'obres a Barcelona
24/10/17
A continuació fem un recull de terminis que estan relacionats amb les obres a Barcelona i amb els informes d'idoneïtat tècnica del CAATEEB en funció del règim d'intervenció
20/10/17
A la darrera actualització del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona s’han modificat les Declaracions Responsables DRPOB-10, DRPOB-11. Caldrà incloure-les sempre quan la g...
11/10/17
A continuació us expliquem el procediment per activar el permís d'obres al portal web de l'Ajuntament de Barcelona
26/09/17
Quan per fer obres a Barcelona calguin mitjans auxiliars, s’hauran d’informar a la consulta prèvia
30/06/17
Per tal de consultar si un edifici té algun tipus de catalogació/protecció l´Ajuntament de Barcelona posa al servei del ciutadà el catàleg de patrimoni arquitectònic.
22/05/17
L’Ajuntament permet fer tràmits de forma telemàtica, per tal d’agilitar procediments: demanar cita prèvia amb tècnics de districte, enviar documentació requerida, contestar al·lega...
08/05/17
Per saber si les intervencions a realitzar en un edifici es troben en una àrea de suspensió de llicències, es pot realitzar la Consulta Prèvia Final o bé es pot consultar-ho a trav...
02/05/17
Quan l’objecte de les actuacions es troba en un edifici protegit i/o catalogat, el règim d'intervenció pot pujar de Comunicat Diferit a Llicència, en aquest cas caldrà aportar igua...
12/12/16
La DRPOB-10 és la declaració responsable del sol·licitant conforme ha notificat als propietaris i ocupants de l’edifici respecte les obres que es pretén realitzar. A continuació re...
07/12/16
El “REPRESENTANT” de la consulta prèvia és l'agent que farà la tramitació de la sol·licitud del permís d’obres en representació de la propietat.
28/11/16
Per facilitar la justificació normativa corresponent a l'elaboració de projectes per e-llicències, el CAATEEB publica regularment fitxes de justificació normativa.
28/09/16
La Unitat d’Idoneïtat Tècnica ha preparat dues jornades per als tècnics ja familiaritzats amb el procediment de la idoneïtat amb l'objectiu de reduir incidències en els projectes i...
28/09/16
A l’última actualització de l’aplicatiu de e-Llicències de l’Ajuntament de Barcelona s’han modificat les Declaracions Responsables DRPOB-03, DRPOB-04, DRPOB-05 i DRPOB-08.
03/09/16
En els casos de creació d’entitats i canvis d’ús, cal informar-lo a la consulta prèvia. A continuació us indiquem com informar-ho per tal d'obtenir el document de consulta prèvia a...
31/08/16
Per facilitar la justificació de la normativa corresponent a l’accessibilitat en vestíbuls d’edificis d’habitatges en redactar projectes d’e-llicències de l’Ajuntament de Barcelona...
12/07/16
Per facilitar l'elaboració de la documentacióper a obtenir l'Informe d'Idoneïtat Tècnica el Col·legi ha elaborat una instrucció tècnica que inclou l’explicació dels documents i apa...
15/06/16
Quan per la tipologia de les obres o de la intervenció, hi ha un marcador que no tingui contingut s’haurà d’incloure igualment i s’haurà d’enllaçar el marcador a la part del docume...
08/06/16
En les actuacions d'instal·lació d'ascensors s'hauran de desglossar totes les actuacions necessàries per a la implantació d'aquest informant-les a la consulta prèvia una a una, ...
01/06/16
Fa gairebé cinc anys que el CAATEEB col·labora amb l’Ajuntament de Barcelona en els Informes d’idoneïtat tècnica per a la verificació de les obres que es realitzen a la ciutat. Per...
25/05/16
En fer la consulta prèvia amb l’Ajuntament de Barcelona, sovint és necessari informar de més d’una actuació, perquè s'actua en més d’un element i/o perquè es requereixen mitjans au...
11/05/16
En el règim d’assabentat, la persona interessada comunica a l’Ajuntament les obres que pretén executar, sense aportar documentació, i pot iniciar-les l’endemà d’haver presentat la ...
25/04/16
Tant la consulta prèvia com l'informe d'idoneïtat han d'estar vigents en el moment de fer la sol·licitud del permís d'obres a l'Ajuntament de Barcelona.
19/04/16
Per l’obtenció de permís municipal de l’Ajuntament de Barcelona, hi ha algunes actuacions que no requereixen Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT). A continuació detallem quines:
06/04/16
El Col·legi ha elaborat una Instrucció Tècnica que defineix els paràmetres de verificació i control de la documentació per a la emissió dels informes d’Idoneïtat Tècnica per l’Ajun...
29/03/16
Per no haver de sol·licitar una nova llicència o comunicat, la persona interessada haurà de demanar una pròrroga abans que venci el termini d'execució de les obres,.
09/06/15
L’Ajuntament informa que a partir del 11/06/15 interromp, temporalment, els serveis d’elaboració de IUP i de IIT que fan directament. Els col·legis i entitats habilitades continuar...
11/05/15
El CAATEEB posa a la vostre disposició la documentació explicada als tallers que es realitzen sobre la Idoneïtat Tècnica.
05/05/15
S’adverteix al document d’admissió dels Comunicats d’obres que es podran començar les obres només una vegada efectuat el pagament de les taxes, i que cal que es disposi del justifi...
10/03/15
En l’actualitat prop del 60% dels informes d’idoneïtat presentats a l’Ajuntament per permisos en règim de Comunicats d’obres han estat realitzats pel CAATEEB.
03/03/15
A l’última actualització de l’aplicatiu de e-Llicències de l’Ajuntament de Barcelona s’ha modificat la declaració responsable “DRPOB-05. Declaració Responsable del tècnic/a Coordin...
11/02/15
A l’última modificació de l’aplicatiu de l’Ajuntament de Barcelona s’han reduit els casos en que cal informe prèvi de patrimoni.
10/06/14
El Col·legi ha preparat un catàleg complet dels models de les declaracions responsables de l’Ajuntament de Barcelona en versió pdf editable. Recordeu que només haureu d’emplenar el...