Política ambiental 

 La implantació de la política ambiental és un objectiu fonamental del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona.
 

La política ambiental del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona es basa en els principis següents:

  • Oferir formació als col·legiats i altres professionals del sector encaminada a minvar l’impacte ambiental que genera el procés constructiu.
  • Minimitzar els impactes ambientals que implica la nostra activitat, disminuint l’ús dels recursos naturals (primeres matèries i energia), i reciclar o reutilitzar els materials sempre que sigui possible per tal de reduir els residus que generem.  
  • Adoptar les mesures necessàries per garantir el compliment de tota la normativa mediambiental aplicable a les nostres activitats (tant en l’àmbit local, com autonòmic, estatal i europeu) i també amb tots aquells convenis i/o acords a què el CAATEEB s’aculli.  
  • Afavorir la comunicació amb criteris de transparència i informar els grups d’interès (col·legiats, clients, proveïdors, subcontractistes, institucions...) per donar-los a conèixer la política ambiental i establir amb ells relacions de cooperació.  
  • Fomentar la comunicació de continguts ambientals entre els col·laboradors de l’organització per tal de vetllar per l’assoliment de les fites ambientals i de formentar la participació i la implicació de l’equip humà.  
  • Mantenir el lideratge en el sector i continuar esdevenint referents en el compromís sostenibilista.

 

Aquesta política es difon a tots els membres de l’equip i s’estableixen els mètodes oportuns per tal que tots ells l’entenguin, la implantin i la mantinguin.


 Política ambiental

L'entitat es compromet a vetllar per la revisió periòdica del seu contingut, a adaptar-lo a la naturalesa de les seves activitats i dels seus impactes mediambientals, així com a la seva estratègia general, tant a la seu central com a les delegacions territorials.