30/03/2020 

Assemblea General de col·legiats  

L’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades que va tenir lloc el passat 17 de desembre va aprovar el pressupost d’ingressos i despeses per al 2020 .
 

El Col·legi presenta per al 2020 un intens pla d’acció en un entorn d’estabilitat i previsió de creixement de l’activitat


L’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades que va tenir lloc el passat 17 de desembre va aprovar el pressupost d’ingressos i despeses per al 2020 presentat per la Junta de Govern, que acompanya un programa d’acció col·legial que es fonamenta en el suport a l’exercici professional, el foment de la col·legiació i la reivindicació de l’aparellador com el referent de l’art de la construir. La Junta de Govern ha elaborat el pressupost per al 2020 en base a un escenari econòmic d’estabilitat i una previsió de creixement significatiu de l’activitat.

Pel que fa a les aportacions dels col·legiats, es congelen les tarifes de visats per tercer any consecutiu, s’actualitza la quota col·legial en un +1%, amb la voluntat de continuar oferint als col·legiats i col·legiades del CAATEEB una de les quotes més econòmiques dels col·legis arreu de l’Estat. Per tal de facilitar la col·legiació i afavorir el creixement del col·lectiu, es bonifica el 100% de la quota d’incorporació i reingrés, fent més econòmica i accessible la col·legiació. En la mateixa línia i per facilitar la permanència i incorporació dels joves, es manté la progressió de la quota júnior fins als 4 anys, la qual cosa permetrà, a més, reduir l’import del primer any i la resta.

Es mantindran uns preus especials del visat per paquets de treballs amb l’objectiu de facilitar l’accés als avantatges que el visat comporta. També es manté l’ampliació de l’abast de la cobertura de la pòlissa col·lectiva de responsabilitat civil que incorpora el visat d’informes i altres treballs com ara peritatges i taxacions inclòs en el cost del visat.

La formació del CAATEEB és una línia bàsica en l’acció col·legial i que té com a objectiu facilitar la competitivitat del col·lectiu i preparar-lo per ocupar especialitats amb gran potencial de futur. És per això que, a més d’ajustar els preus dels cursos programats i revisar-ne els continguts, es mantindrà la política d’atorgament de facilitats i preus especials als alumnes per cursar els màsters i postgraus, així com la línia de proporcionar beques (com les que es canalitzen mitjançant la corredoria ASP) i ajuts individualitzats als alumnes que, per circumstàncies personals, no puguin fer front al preu del curs.

El pressupost consolidat per a l’any 2020 és de 6.497.000 €. La Mesa de l’Assemblea va estar formada per Celestí Ventura, president; Maria Rosa Remolà, vicepresidenta; Natàlia Crespo comptadora i Jaume Casas, secretari.

Un projecte compartit

Aquesta és la primera assemblea ordinària de col·legiats i col·legiades que se celebra amb la nova Junta de Govern que va prendre possessió dels seus càrrecs el passat 1 de juliol. El president del CAATEEB, Celestí Ventura, va exposar els trets més importants de la política col·legial i va formular tres grans reptes per a la nova legislatura basats en fomentar la col·legiació dels joves i la recolegiació dels qui van marxar amb la crisi, facilitar l’exercici professional i reivindicar “l’aparellador com el referent de l’art de construir”. També va destacar “el paper del Col·legi com un espai de trobada, la casa de tots” i va anunciar la posada en marxa d’un estudi sociològic “on l’aparellador és el protagonista”, que té com a objectiu “saber les tasques que fem i la importància que tenen per a nosaltres”.

El pla d’acció del CAATEEB passa per reforçar l’Àrea Tècnica, especialment en els àmbits de la seguretat i salut, sostenibilitat, instal·lacions i tecnologies i que inclou també focalitzar l’esforç en la rehabilitació. Repensar i impulsar la formació, promoure col·laboracions i aliances amb les empreses, apropar-se a les escoles universitàries i treballar plegats per divulgar el coneixement, fent del Col·legi un paper d’enllaç entre la universitat i la indústria són altres de les accions proposades per la Junta de Govern. Altres accions previstes que van ser destacades pel president van ser divulgar el BIM amb una mirada pròpia i desenvolupar la funció del Col·legi com a ECA, una oportunitat que permetrà, a més, potenciar les delegacions.

El pla d’acció

Celestí Ventura va detallar algunes de les accions destacades del pla previst per a l’any vinent en les diferents àrees de servei al col·legiat: l’Àrea Tècnica amb els apartats de tecnologia, consultoria i centre de documentació, rehabilitació, medi ambient i seguretat i salut; el Servei d’Ocupació amb la promoció a les empreses, la jornada Construjove o el programa Mentoring; el Servei de Validació amb els visats i els informes d’idoneïtat tècnica; l’Àrea jurídica amb la defensa de les atribucions professionals i l’elaboració i implementació del codi de bon govern del CAATEEB; l’Àrea de Col·legiació amb una campanya de promoció de serveis i la difusió del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació; la Formació, amb un impuls a la formació a les empreses, l’accés a la formació amb model de web conference i les facilitats d’accés i beques; la Comunicació amb la promoció de la professió als mitjans generals i del sector, la presència activa a les xarxes socials i les publicacions corporatives (la revista i blog de L’informatiu, la pàgina web, setmanari 7@ i circulars de les delegacions). En l’àmbit dels serveis generals, es farà un redisseny i millora de l’Oficina Virtual i s’implantaran noves mesures de seguretat informàtica, entre d’altres.

Algunes de les activitats principals de l’any 2020 seran la convocatòria de la 17a edició dels Premis Catalunya Construcció i la celebració de la Nit de la Construcció, la participació al Saló de l’Ensenyament, l’organització del VI European BIM Summit, la Setmana i Fira de la Rehabilitació, a més del programa d’activitats culturals. Destaca el paper que desenvolupen les delegacions col·legials com ara la relació amb els ajuntaments, la presència i promoció de la professió arreu del territori, la influència i visibilitat a la societat i el desenvolupament d’un programa d’activitats pensades per apropar-se als ciutadans. Un capítol a part mereix la Corredoria d’Assegurances del CAATEEB, la qual segueix avançant per aportar les solucions més adients i oferir un servei més proper als professionals.

Com a conclusió, Celestí Ventura es va referir a la cursa de relleus que representa agafar les regnes d’una institució “amb quasi vuitanta anys d’història” i que és important “recordar que la nostra ha estat una aventura col·lectiva, per esdevenir un projecte compartit”. Per això va reclamar la participació de tots i totes “en aquesta casa de tots on cadascú ha de poder trobar el seu lloc”. Amb aquest objectiu la Junta de Govern ha cregut convenient batejar l’any 2020 amb la frase: “el Col·legi, un projecte compartit”.  

Ingressos i despeses

A continuació va ser la comptadora, Natàlia Crespo, qui va presentar la proposta de pressupost d’ingressos i despeses del CAATEEB per al 2020. Abans va explicar les premisses que han guiat la confecció del pressupost en base a un escenari “d’estabilitat i previsió de creixement de l’activitat del sector”. Això ha portat a presentar un pressupost “ambiciós, fonamentat en un nou impuls de les diferents línies d’activitat del Col·legi per tal d’esdevenir, encara més, una institució de referència dins del nostre àmbit”. No obstant, malgrat les bones previsions i la confiança que transmeten alguns indicadors, “cal ser prudents en relació als ingressos per visats, atesa la tendència dels darrers mesos”. En la mateixa línia, ha explicat la comptadora, s’han revisat a fons les partides de despesa previstes, que s’incrementen de forma moderada i amb la mateixa proporció que els ingressos. “En conjunt, proposem un pressupost realista, ambiciós i moderadament expansiu, per poder dur a terme tota l’activitat planificada pel 2020”. 

Després de resoldre els dubtes i qüestions plantejades pels assistents, el pressupost d’ingressos i despeses del CAATEEB per al 2020 va ser aprovat per l’Assemblea General de col·legiades i col·legiats, junt amb el de les societats el capital dels quals pertany íntegrament al Col·legi. Algunes propostes presentades pels companys i companyes a l’Assemblea van ser incrementar l’aportació a les accions solidàries, abordar des de la institució temes actuals que interessen la societat, documentar el coneixement de la nostra professió o l’elaboració pròpia de dades estadístiques. L’Assemblea va fer un agraïment públic al company Josep Mas Ferré per la tasca que ha dut a terme a Musaat en representació dels mutualistes del CAATEEB.

Acords de l’Assemblea

Els acords de l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades que va tenir lloc el passat 17 de desembre de 2019 van ser els següents:

 1. Aprovar la proposta de pressupost d’ingressos i despeses de l’any 2020 del CAATEEB.
 2. Aprovar la proposta del pressupost d’ingressos i despeses de l’any 2020 de la societat Aparelladors Serveis Professionals, Corredoria d’Assegurances, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al CAATEEB).
 3. Aprovar la proposta de pressupost d’ingressos i despeses de l’any 2020, corresponent a la societat Gescol Serveis i Tecnologies, SLU (el capital del qual pertany íntegrament al CAATEEB).
 4. Designar les col·legiades Maria Àngels Sánchez i Laura Càmara, les quals s’integraran en la Comissió Econòmica de l’exercici 2020, per suplir 2 membres vacants que s’han produït.
 5. Aprovar la proposta de la Junta de Govern de venda dels despatxos propietat del CAATEEB en la planta 3a de la Plana de l’Om, 6, de Manresa, que han quedat buits pel trasllat de la seu de la Delegació del Bages-Berguedà-Anoia al local de la planta baixa del mateix edifici.
 6. Designar els col·legiats Esteve Aymà, Daniel Ramon i Àlex Illa, amb Fernando Valero com a suplent, com a interventors que signaran conjuntament amb el secretari i el president l’acta d’aquesta sessió, de conformitat amb allò previst en l’article 46 dels Estatuts col·legials.

Tots els acords es van prendre per unanimitat, excepte els punts 1 i 5 que van ser aprovats pel vot favorable de tots els assistents, excepte 1 vot en contra.

Aportacions estatutàries 2020

Quotes 2020
Quota incorporacióQuota anual
Col·legiat
Exercent o no exercent
0 €
(Bonificació del 100%)

287 € (un sol pagament al gener)
73,75 € (pagaments trimestrals)


Col·legiat Júnior
Titulat d’AT o EE dins els quatre primers anys naturals a partir de l’obtenció de la titulació i que mai ha exercit la professió de manera col·legiada


0 €(bonificació 100%)
Titulats de primer any101 € (un sol pagament al gener)
26,25 € (pagaments trimestrals)
Titulats de segon any146 € (un sol pagament al gener)
37,50 € (pagaments trimestrals)
Titulats de tercer any198 € (un pagament al gener)
51,50 € (pagaments trimestrals)
Titulats de quart any243 € (un sol pagament al gener)
62,75 € (pagaments trimestrals)
Col·legiat Sènior
Més grans de 65 anys que acreditin cobrament de pensió per jubilació i la baixa de l'exercici de l'activitat
0 €35,50 € (un sol pagament anual)


Quotes 2020Quota incorporacióQuota anual
Societat Professional
(bonificació del 35% en la quota anual)
0 €
(bonificació 100%)
188 € (un sol pagament al gener)
48,50 € (pagaments trimestrals)
Afiliat0 €
(bonificació 100%)
287 € (un sol pagament al gener)
73,75 € (pagaments trimestrals)


També s’aplicarà una bonificació total de la quota en els casos de col·legiats que es trobin en alguna de les circumstàncies següents:

 • Incapacitat permanent total per exercir la professió d’arquitecte tècnic.
 • Incapacitat permanent absoluta per a qualsevol tipus de treball o gran invalidesa.
 • Prestació d’invalidesa de PREMAAT.

AVÍS

 • L’impagament de la quota de manteniment de les societats professionals durant un any, tal i com es fa amb les quotes de col·legiació, podrà comportar, previ el tràmit corresponent, la baixa de la societat en el Registre de Societats Professionals del Col·legi.
 • Es repercutirà una despesa, en cas de devolució, de 3 € per rebut retornat.

Pagament de la quota col·legial

La modalitat de pagament de la quota col·legial (anual o trimestral) que s’aplicarà a cadascú serà la mateixa que es va aplicar el 2019. Qualsevol canvi en la modalitat escollida haurà d’assenyalar-se en la casella corresponent de la fitxa col·legial o bé enviar un correu electrònic a colegiacio@apabcn.cat i a administracio@apabcn.cat

Les opcions per als col·legiats i col·legiades són les següents:

 1. Una única quota col·legial anual de 287 € (o la quantitat corresponent per als col·legiats junior)
 2. Quatre quotes col·legials trimestrals de 73,75 € (o la quantitat corresponent per als col·legiats junior)

Pel que fa a les societats professionals inscrites en el Col·legi, es mantindrà igualment la mateixa opció de l’any 2019. Qualsevol canvi haurà de fer-se a través d’un correu electrònic a colegiacio@apabcn.cat i a administracio@apabcn.cat

Les opcions són les següents:

 1. Una única quota de societats anual de 188 €
 2. Quatre quotes de societats trimestrals de 48,50 €

En el cas, tant per a la quota col·legial com per a la quota de societats professionals, que no es comuniqui el canvi d’opció, abans del 31 de desembre, s’entendrà que es manté la mateixa opció que l’any 2019.

Les quotes de l’any 2020, ja siguin en pagament únic o trimestral (primer fraccionament), es passaran al cobrament el dia 1 de gener, i que es repercutirà una despesa, en cas de devolució, de 3 € per rebut retornat.

Dates de cobrament

Les dates de cobrament de les quotes ordinàries són l’1 de gener (un sol pagament o primer pagament trimestral), i 1 d’abril, 1 de juliol i 1 d’octubre (resta de pagaments trimestrals).
Acta de l'Assemblea General del 17 de desembre de 2019