Servei de gestió 

L'Àrea Jurídica us ofereix els seus serveis de gestió en l'àmbit de la reclamació amistosa d'honoraris, defensa d'atribucions professionals, emissió de certificats i avals de Gisa.
 

Reclamació amistosa d’honoraris

Gestió de la reclamació amistosa d'honoraris professionals.

Imprès de sol·licitud

Informes d'atribucions

Mitjançant aquest servei es facilita suport documental per acreditar davant de l'administració les competències professionals (informes jurídics, jurisprudencia, certificats, etc). L'emissió d'aquest informe requereix que ens feu arribar el número de visat col.legial, la memoria del treball, o en el seu cas la descripció detallada de la feina objecte de la defensa.

Si aquest servei es demana abans de visar el treball professional, tindrà un cost de 110,11€, que seràn retornats en cas que posteriorment es visi la intervenció.

Les sol·licituds es presentaran per fax, al número 93 240 23 57, o bé per correu electrònic a l’adreça assessoriajuridica@apabcn.cat, o presencialment a qualsevol de les seus del CAATEEB.

Avals provisionals per a licitacions d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

El servei d'emissió d'avals provisionals per a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU és exclusiu per a col·legiats i societats inscrites al Registre de Societats Professionals del CAATEEB. L'emissió d'aquest certificats té un cost de 25,50€ (IVA inclòs).

Per tal d'assegurar la tramitació dels certificats dins de termini, us recordem que cal fer-ne la sol·licitud amb una antelació mínima d'una setmana.

Les sol·licituds s’hauran de fer sempre mitjançant l'imprès específic, i s'hauran de presentar per correu electrònic a l’adreça assessoriajuridica@apabcn.cat, al fax número 93 240 23 57, o bé presencialment a qualsevol de les seus del Col·legi. Els certificats es podran recollir a la recepcció del CAATEEB a Barcelona, quan hagi transcorregut una setmana des de la seva sol·licitud.

Imprès de sol·licitud

Certificat històric de treballs visat

Atès el gran increment de sol·licituds de certificats de treballs visats, s’ha establert un procediment estàndard per tal de donar-hi curs.

Les dades de visats contingudes al certificat estaran predefinides, essent les següents: data, número de visat, tipus d’intervenció, tipus d’obra, PEM, emplaçament i municipi. L’expedició d’aquests certificats serà gratuïta per a col·legiats; i per a no col·legiats tindrà un cost de 54,99€ (IVA inclòs), que s’hauran d’abonar en el moment de la sol·licitud. Amb caràcter general, el termini de tramitació serà d’una setmana, des de la data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini, el certificat estarà a disposició del sol·licitant a la recepció de la seu del CAATEEB a Barcelona.

En el cas que el certificat sol·licitat contingui altres dades no predefinides, o es refereixi a visats relatius a un període anterior a 15 anys, el termini de tramitació pot ser superior a una setmana i el seu cost és de 110,11€ per a no col·legiats.

Les sol·licituds es presentaran per fax, al número 93 240 23 57, o bé per correu electrònic a l’adreça assessoriajuridica@apabcn.cat, o presencialment a qualsevol de les seus del CAATEEB.

Imprès de sol·licitud