16/04/2018 

Inspecció tècnica dels edificis (ITE) 

El Govern publica conjuntament l’actualització del decret de les Inspeccions tècniques d’edificis (ITE) i del llibre de l’edifici.
 

S'ha publicat al DOGC el Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici. 

Entrada en vigor del nou decret

El nou decret no especifica la data d’entrada en vigor, i d’acord amb l’establert al Codi Civil Espanyol, en referència als articles 2 i 5, aquest entrarà en vigor al cap de 20 dies des de la seva publicació, per tant aquest serà vigent el dia 27 de maig de 2015. Aquest decret, a l’igual que l’anterior, té per objecte fomentar la conservació, el manteniment i la rehabilitació i l’adequació funcional dels edificis d’habitatges mitjançant la regulació de la inspecció tècnica, l’aprovació del Programa d’inspeccions obligatòries i l’establiment del contingut del llibre de l’edifici, per als edificis d’habitatges d’obra nova o resultants d’una gran rehabilitació i per als edificis d’habitatges existents.

Quan i quins edificis han de fer la ITE ?

Els edificis que han de fer la ITE són els edificis unifamiliars o plurifamiliars, on existeixi l’ús d’habitatge, sens perjudici que puguin contenir també altres usos diferents del residencial.

No és d’aplicació als edificis unifamiliars on la seva edificació principal, excloses construccions auxiliars d’escassa entitat constructiva, estigui separada 1,5 metres o més de la via publica, de zones d’us públic i de les finques adjacents. 

Tots els edificis d’habitatges s’han de sotmetre a inspecció tècnica abans dels 45 anys d’antiguitat, prenent com a data per determinar-ne l’antiguitat la que consta en el cadastre. Per al cas que no hi consti, es pot acreditar l’antiguitat per altres mitjans admesos d’acord amb el dret.

Per acreditar el compliment d’aquesta obligació cal presentar a l’Administració l’informe de la inspecció tècnica del l’edifici d’habitatges abans que es compleixin els 45 anys d’antiguitat, amb les excepcions següents: 

Per als edificis d’habitatges plurifamiliars amb una antiguitat posterior al 1950, s’estableix la següent programació per passar la inspecció tècnica de l’edifici: 

Antiguitat edifici

Termini per passar la inspecció ITE

Entre 1951 i 1960

Fins al 31 de desembre de 2015

Entre 1961 i 1971

Fins al 31 de desembre de 2016

A partir de 1971

L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

   Per als edificis d’habitatges unifamiliars: 

Antiguitat edifici

Termini per passar la inspecció ITE

Anteriors a 1900

Fins al 31 de desembre de 2016

Entre 1901 i 1930

Fins al 31 de desembre de 2017

Entre 1931 i 1950

Fins al 31 de desembre de 2018

Entre 1951 i 1960

Fins al 31 de desembre de 2019

Entre 1961 i 1975

Fins al 31 de desembre de 2020

A partir de 1975

L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

 Els edificis d’habitatges unifamiliars que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment d’assolir els terminis fixats en aquest calendari no tenen l’obligació de presentar l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici fins a la data en què caduqui aquesta cèdula d’habitabilitat.  

Eina informàtica per la generació de l'informe ITE 

L’informe de la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (ITE), descriu les característiques generals de l’edifici, on s’ha de fer constar el seu estat de conservació, i les possibles deficiències aparents constructives o funcionals que poden afectar els elements comuns, així com les propostes que s’aconsellen tècnicament per a la millora de la sostenibilitat, l’ecoeficiència, la funcionalitat i les condicions d’accessibilitat de l’edifici.  

Aquest informe ITE s’elabora d’acord amb un model normalitzat que es generat amb una eina telemàtica habilitada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en el Portal Generador d'informes d'inspecció tècnica dels edificis (IITE). 

Visat de l'informe

El CAATEEB ofereix la validació d’idoneïtat de l’informe ITE com a valor afegit al tràmit de visat que es fa en el període d'una jornada laboral i aporta avantatges, no només per al tècnic redactor, sinó també per al client i per a la pròpia Administració.  Per tal que la validació d'idoneïtat serveixi per reduir requeriments caldrà que el visat sigui previ a la sol·licitud del Certificat d'Aptitud, tal com s'explica en la pregunta freqüent En quin moment visem el document ITE?

A més a més, la ITE forma part dels treballs que es poden acollir a la pòlissa col·lectiva del CAATEEB en el moment de visar. Podeu ampliar més informació 

Podeu modificar les dades introduïdes en un expedient de ITE a través del portal generador.  

Es necessari que l’autor de la ITE exporti el fitxer de l’informe realitzat amb el generador en l’entorn local del seu ordinador, per tal de tenir una copia informàtica de l’informe ITE, ja que transcorregut quatre mesos de la signatura de l’informe ITE quedarà esborrat de la base de dades del generador habilitat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i serà impossible la seva recuperació. 

Lliurament de la ITE a la propietat de l'edifici

Per poder obtenir el Certificat d’aptitud de l’edifici, prèviament és obligatori que l’informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE) hagi estat lliurat a la propietat o la comunitat de propietaris (Article 10, lletra a, del Decret 67/2015).  

Un cop tancat i signat digitalment l’informe ITE quedaran les dades guardades en el portal generador de la ITE durant 4 mesos. Transcorregut aquest període de temps seran eliminades. Com a garantia de l’entrega per part del tècnic a la propietat de l’informe ITE es necessari que el tècnic redactor de l’informe presenti dues copies impreses de la ITE a la propietat que han de ser signades en la part inferior de la darrera pàgina per les dues parts. El tècnic se’n quedarà una còpia signada com a prova de lliurament a la Propietat.


Sol·licitud d'emissió del certificat d’aptitud de l'edifici

Una vegada obtingut l'informe tècnic, elaborat mitjançant el Generador d'informes ITE, cal sol·licitar a l'Administració l'emissió del Certificat d'aptitud de l'edifici.   La propietat de l’edifici és l’agent obligat a tramitar-la, la qual ho pot fer directament o mitjançant un representant autoritzat.

La sol·licitud es pot fer de manera telemàtica o presencial. Per fer-la telemàticament cal fer-ho des de l'Agencia de l'Habitatge de Catalunya. Per sol·licitar presencialment cal omplir i tramitar la sol·licitud mitjançant el corresponent imprés.

 Un cop omplert l'imprés s'ha de presentar i tramitar la sol·licitud que es pot realitzar de forma telemàtica o presencial,  a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i Serveis territorials d'habitatge  o a les Oficines locals d'Habitatge. 

  Per a omplir aquest imprès es necessari el codi alfanumèric de 8 dígits de l’informe ITE que s’obté un cop s’ha tancat i signat digitalment l’informe ITE.

No és un requisit per la tramitació de la sol·licitud del certificat d’aptitud de l’edifici l’acompanyament de l’informe ITE. Tant sols cal entregar l’imprès de sol·licitud i en el seu cas l’autorització del representant que tramita la sol·licitud. 

 Quadre vigències del Certificat d’Aptitud

 

Qualificacions de les deficiències (article 9)

Emissió Certificat d’Aptitud (article 12)

Obligacions de la Propietat (article 10)

Vigència Certificat d’aptitud

(article 14)

Sense defectes

Apte

 

10 anys

Lleus

Apte

Aprovar un programa de rehabilitació en un termini màxim de 12 mesos (supervisió per part del tècnic), establint un fons de reserva per procedir a les reparacions que especifiqui el programa

10 anys

 

 

(Les obres de manteniment quedaran integrades en el programa de rehabilitació )

Importants

Apte provisional

Aprovar un programa de rehabilitació en un termini màxim de 12 mesos (supervisió per part del tècnic), establint un fons de reserva per procedir a les reparacions que especifiqui el programa

6 anys, amb caràcter provisional

 

Cal fer cada 24 mesos una revisió** per comprovar que no han empitjorat les condicions o ja s’han fet les obres de reparació.

 

Si aquestes empitjoren (greu o molt greu), el certificat perd la seva vigència, caldrà fer les obres i un nou ITE

 

 

Greus *

 

Apte cautelarment

(amb mesures cautelars executades)

 

Si aquestes mesures cautelars no s’executen es denegarà el certificat d’aptitud i caldrà fer una nova ITE

Aprovar un programa de rehabilitació en un termini màxim de 6 mesos (supervisió per part del tècnic), establint un fons de reserva per procedir a les reparacions que especifiqui el programa

3 anys, amb caràcter cautelar

 

Cal fer cada 12 mesos una revisió** per comprovar que no han empitjorat les condicions o ja s’han fet les obres de reparació.

 

 

 

Si aquestes empitjoren el certificat perd la seva vigència, caldrà fer les obres i una nova ITE.

Molt greus *

* En els casos de deficiències qualificades com a greus o molt greus, cal que el personal tècnic comuniqui, de manera inmediata i a través d'aquest imprés,  tant a la propietat com a l'ajuntament del municipi on es trobi l'edifici, la situacio de risc inminent, i en el seu cas, la proposta de mesures de seguretat cautelars i urgents i el termini orientatiu per esmenar les deficiències.

** La vigència dels certificats d’aptitud dels edificis amb deficiències qualificades com a importants, greus o molt greus, queda condicionada a la realització d’una verificació tècnica que inclogui la visita d’un professional tècnic a l’edifici per examinar els elements amb deficiències i l’elaboració d’un informe de verificació elaborat segons el model normalitzat aprovat per l’Agencia d’Habitatge de Catalunya i que pot servir per acreditar l’estat de les deficiències a verificar com també per fer constar que s’han reparat. La propietat de l’edifici ha d’adjuntar aquest informe amb el certificat d’aptitud, per tal d’acreditar la seva vigència. Els informes de verificació tècnica amb deficiències importants s’han de realitzar cada dos anys per a comprovar que no han passat a la qualificació de greu o molt greu, llevat del supòsit en què s’hagin iniciat les obres per reparar-les. Si l’informe de verificació determina que les deficiències han passat a tenir la qualificació de greu o molt greu, el certificat d’aptitud perd la seva vigència i queda sense efecte. En aquests casos els tècnics han de procedir segons disposa l’apartat 2 de l’article 9.

Si l’informe de verificació manté la qualificació de les deficiències com a importants, la propietat ha d’incorporar l’informe de verificació en el llibre de l’edifici, el qual podrà ser requerit per les administracions competents per comprovar-ne el compliment. Els informes de verificació tècnica amb deficiències greus o molt greus amb les mesures cautelars executades, s’han de realitzar en els terminis fixats en l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici, o, com a mínim, cada dotze mesos, als efectes de comprovar que les mesures executades en l’edifici es mantenen en bon estat i que l’estat de l’edifici es manté sense risc per a les persones i els béns. Si l’informe de verificació determina que, malgrat les mesures cautelars executades, l’estat de l’edifici o dels seus elements presenta un risc per a les persones i els béns, el certificat d’aptitud perd la seva vigència i queda sense efecte.

En aquests casos, els tècnics han de procedir segons el que disposa l’apartat 2 de l’article 9. Si l’informe de verificació determina que les mesures cautelars executades mantenen l’estat de l’edifici sense risc per a les persones i els béns, la propietat incorporarà l’informe de verificació en el llibre de l’edifici.

Programa de rehabilitació

La propietat d’un immoble sotmès a la inspecció tècnica d’edifici, en el que s’hagi observat l’existència de deficiències, està obligat a:

  • Aprovar un Programa de Rehabilitació.
  • Constituir un fons de reserva específic per a respondre de les despeses que es derivin de l’execució de les obres.
  • Promoure l’execució de les obres de rehabilitació. 

Hi ha preus de referència del cost de la ITE?

El passat dia 28 de març de 2017 es va publicar al DOGC l’anunci per part del consorci de l’Habitatge de Barcelona, d'una convocatòria general per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges a la ciutat de Barcelona per a l'any 2017.

Dins de l’articulat de la convocatòria, s’aproven els imports màxims del pressupost subvencionable del cost de les ITE i documents adjunts (IITE + Certificat d’accesibilitat+CEE).

El passat 14 de maig de 2015 s'ha publicat al DOGC l'ordre TES/132/2015, de 5 de maig, per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes vigents que gestiona el Departament de Territori i Sostenibilitat.

Dins de l’articulat de l'Ordre, exactament en el punt 38 de l'annex, s’aproven les taxes per a la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges. Aquests honoraris seran d’aplicació en el supòsit que els tècnics de la Generalitat de Catalunya realitzin els informes d’inspecció.

També disposeu del Blog de l'Informatiu on trobareu un article de com preparar una proposta d'honoraris

Eines i recursos per elaborar la ITE