Col·lecció Manuals de diagnosi 

Els Manuals de diagnosi del CAATEEB són una sèrie de publicacions adreçades als professionals de la rehabilitació, que insisteixen especialment en la necessitat d'una correcta diagnosi, abans de l'execució del treball.
 

Col·lecció Manuals de Diagnosi  editada pel Col·legi d'Aparelladors....

Manual de diagnosi i tractament d'humitats

Direcció: Xavier Casanovas
Coordinació: Josep Maria Moreno, Ramon Graus

Els problemes relacionats amb les humitats en els edificis i el seu tractament han despertat sempre un gran interès entre els nosters professionals i han estat objecte de diversos cursos, jornades tècniques, conferències i exposicions. Aquest volum aplega els millors experts nacionals i internacionals del tema.

...

Manual de diagnosi i intervenció en sostres unidireccionals de formigó i ceràmics

Autors: Xavier Casanovas, Ramon Graus, Joan Ramon Rosell

La publicació s'endinsa en les diferents fases del procés i proposa una diagnosi progressiva i ordenada en les seves tres fases: pre-diagnosi, estudis previs i diagnòstic, tot aportant instruccions clares respecte al procediment que cal seguir i les proves que cal fer per tal de comprovar la seguretat estructural i la durabilitat dels sostres.


Descarregar

...

Manual de diagnosi, patologia i intervenció en estructures de fusta

Direcció: Xavier Casanovas

El Manual presenta, les característiques fonamentals del material per si mateix i de la seva utilització al nostre país; les agressions i la problemàtica de durabilitat que es pot presentar en edificis antics; metodologia d'actuació en el procés de diagnosi, juntament amb les darreres normes en el càlcul estructural.

 


Descarregar

...

Manual de diagnosi i intervenció en sistemes estructurals de parets de càrrega

Autors: Xavier Casanovas, Antonio Castro, Giorgio Croci, Cèsar Díaz, Josep Lluís Gonzàlez, Fructuós Mañà, Climent Molins, Antoni Paricio, Pere Roca, Jaume Rosell, Joan Ramon Rosell

El Manual fa un repàs de la història i l'evolució de les parets dels edificis del nostre país, fins al moment de la introducció de la normativa actual; la diagnosi de les parets, i considera la problemàtica estructural i les metodologies de diagnosi.


Descarregar

...

Manual de geotècnia i patologia, diagnosi i intervenció en fonaments

Autors: Rafael Bellmunt, Santiago Cervelló, Josep Lluís González, Josep Ignasi Llorens, Fructuós Mañà, Pere Mascareñas, Pier Paolo Rossi, Sergio Zaldívar

El Manual presenta una anàlisi acurada de la forma de fonamentar, des de la construcció premoderna fins a l'aparició del formigó armat; reconeixement del terreny com un component estructural més a estudiar; metodologia de la diagnosi en totes les seves vessants.


Descarregar

...

Manual de diagnosis y tratamientos de materiales pétreos y cerámicos

Direcció: Xavier Casanovas

La primera part del Manual es dedica al coneixement de les característiques i propietats físiques dels materials petris; seguidament es presenten les alteracions més freqüents en aquest tipus de material i la metodologia de diagnosi a seguir abans d'actuar; finalment es veuen les diferents formes d'actuació adequades a les característiques i patologies presents en cada element constructiu.


Descarregar

...

Manual per a la diagnosi i el tractament de l'amiant a la construcció

Autor: Ramon Graus
Col·laboracions: Jaume Abat, Assumpta Calleja, Asunción Freixa, Xavier Guardino, Santos Hernández, Josep Simó

L'amiant. Varietats. Efectes sobre la salut. Utilitzacions més habituals als edificis. Localització i diagnosi de l'amiant en edificis existents. Treballs amb amiant. Els residus i la seva gestió. Referències dels laboratoris d'anàlisi, empreses especialitzades, òrgans competents i abocadors de residus autoritzats. Legislació i normativa específica vigent a l'Estat espanyol. Bibliografia.


Descarregar

...

Manual de diagnosis e intervención en estructuras de hormigón armado

Autors: Rafael Bellmunt, Xavier Casanovas, Manuel Fernández Cánovas, César Díaz, Paulo R.L. Helene, Jaume Rosell, Joan Ramon Rosell, Enric Vázquez

El Manual es composa de quatre parts. La primera ofereix una interessant visió del neixement del formigó armat i les seves principals aplicacions. La segona planteja la gran varietat de problemes que afecten a una estructura. La tercera part ofereix una àmplia visió del procès de diagnòstic per escollir el millor mètode de reparació, que es desenvolupa en la quarta part de la publicació.


Descarregar

...

Manual de diagnosis e intervención en cubiertas planas

Autora: Lara Trujillo
Col·laboracions:Lluís Caula

El Manual engloba la Inspecció i la Intervenció, proposant una fitxa del tipus checklist, que estableix una metodologia de treball per reconèixer les possibles lesions, i unes fitxes d'actuació on es plantegen quatre possibles situacions en les que ens podem trobar, i diferents solucions d'intervenció per a cada una d'elles; coneixement de les cobertes planes i els diferents materials, juntament amb un capítol de productes alternatius.

Descarregar

...

Manual de diagnosi i intervenció en instal·lacions d'aigua calenta sanitària

Coordinador: Jordi Marrot
Autors:Francesc Barca, Albert Soriano, Roger Bancells, Jordi Marrot, Marc Masó

El Manual és una guia genèrica per ajudar als professionals que han d’afrontar la tasca de valorar i dictaminar sobre l’estat actual d’una instal·lació de subministrament, distribució, escalfament i evacuació interior d’aigua sanitària, per a proposar-ne la intervenció que sigui mes adient en cada cas.


Descarregar

...

Manual de diagnosi i intervenció en instal·lacions elèctriques i enllumenat

Coordinador: Jordi Marrot
Autors:Joan Carles Alayo, Joan Balcells, Javier Bassas, Roger Bancells, Jordi Marrot, Alejandro Venereo, Sol Macià Vives

El Manual és una guia genèrica per ajudar als professionals que han d’afrontar la tasca de valorar i dictaminar sobre l’estat actual d’una instal·lació elèctrica i d’enllumenat, per a proposar-ne la intervenció que sigui mes adient en cada cas.


Descarregar

...

Manual de diagnosi i intervenció en instal·lacions de climatització i ventilació

Coordinador: Jordi Marrot
Autors:Francesc X. Barca, Raúl Perez, Roger Bancells, Jordi Marrot, Francesc Bonvehí, Santiago Pasqual

El Manual és una guia genèrica que engloba el reconeixement de la instal·lació, la inspecció, la verificació de la instal·lació de climatització i ventilació, per a proposar-ne la intervenció d’intervenció i millor sigui mes adient en cada cas.


Descarregar