Actualitat del Servei de Validació i Registre 

En aquesta secció trobareu notícies, informacions i novetats relacionades amb l’Àrea de Validació i Registre del CAATEEB. També podreu consultar amb més detall tota la informació referent a aquests temes.
 
07/09/20
La renúncia és el tràmit mitjançant el qual el tècnic que té assumides unes determinades intervencions, desisteix o deixa de fer-se'n càrrec. Conegueu quins són els passos per al t...
20/07/20
Consulta el teu historial de facturació d'una manera fàcil i rápida a través de l'oficina virtual.
13/07/20
Entre tots els avantatges que suposa el visat dels treballs professionals trobem la garantia, tant pel tècnic com pel client, que la documentació s’arxiva i custòdia durant el perí...
13/07/20
Segons l’article 7 del RD1627/1997, quan no sigui necessària la designació de coordinador de seguretat i salut en fase d’execució, serà la direcció facultativa qui l’assumirà....
07/07/20
Tramita el visat elaborant el llibre de l’edifici utilitzant gratuïtament l’aplicació del CAATEEB. Recorda que pots recuperar les despeses de visat.
30/06/20
En adquirir un llibre d’incidències en format digital Liweb mitjançant l’eina del CAATEEB, l'import es recupera en tramitar el visat.
30/06/20
L’historial professional de visats del col·legiat reflecteix tota la relació d’obres i treballs visats que has realitzat en el decurs de la teva trajectòria professional.
09/06/20
Per tal de complir amb la legislació vigent, cal conèixer quan és necessària la presència del coordinador de seguretat i salut. En el cas que la CSS sigui obligatòria, cal informar...
08/06/20
Tots els edificis d’habitatges s’han de sotmetre a inspecció tècnica abans dels 45 anys d’antiguitat, prenent com a data per determinar-ne l’antiguitat la que consta en el Cadastre...
08/06/20
Una de les novetats que va tenir el Decret 67/2015 que va entrar en vigor ara fa dos anys, és la inclusió dels habitatges unifamiliars. Expliquem a continuació els detalls
08/06/20
En cas de detectar una situació de risc imminent per a la salut i la seguretat de les persones i les coses caldrà valorar-les com deficiències greus o molt greus, segons la graveta...
08/06/20
La validació d'idoneïtat dels Informes ITE com a valor afegit al tràmit de visat és una revisió del contingut de l'informe ITE d'acord als criteris que es troben descrits en el Doc...
08/06/20
Facilitem eines per contactar amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya pels casos d'incidència informàtica amb el Portal Generador d'informes ITE o per dubtes sobre l'eina informà...
05/06/20
Un cop realitzat l'Informe de la Inspecció Tècnica de l'Edifici cal que la propietat (o el seu representant autoritzat) presenti a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la sol·lici...
05/06/20
D'acord al Decret 67/2015 els informes ITE s'han de redactar mitjançant el Portal Generador d'Informes de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. A continuació expliquem com podem ...
05/06/20
Per disposar d’informació suficient per a la valoració de l’estat de l’edifici convé visitar tots els elements comunitaris, i com a mínim el 80% de les entitats que composen l’edif...
04/06/20
Quan es presenta l’informe ITE a l'Administració per l'obtenció del Certificat d'Aptitud, aquesta té un màxim de 3 mesos des de la data de la sol·licitud per resoldre's. Poden apar...
04/06/20
Document Guia 08 sobre la redacció d’informes d’Inspecció Tècnica de l’Edifici segons el Decret 67/2015.
04/06/20
A continuació fem un recull d'informació d'interès per aquells professionals que redacten Informes d’Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE).
03/06/20
El CAATEEB ofereix la validació d’idoneïtat de l’informe ITE com a valor afegit al tràmit de visat. Aquesta validació d’idoneïtat amb el visat aporta avantatges, no només per al tè...
29/05/20
Tramita un certificat d'habitabilitat en 10 minuts amb aquestes eines al teu abast
28/05/20
En relació a les circulars 2 i 6 de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, a continuació expliquem els detalls i particularitats de la Declaració Responsable en funció de l'antigui...
28/05/20
El CAATEEB edita un nou Document Guia on es mostra pas a pas tot el tràmit del certificat d'habitabilitat, des de com acreditar l’antiguitat de l’habitatge fins a sol·licitar la cè...
28/05/20
El CAATEEB ofereix avantatges en el preu de visat d'un certificat d’habitatge usat (CHU) i un certificat d’eficiència energètica (CEE) del mateix habitatge.
28/05/20
Podem saber si un habitatge disposa de Cèdula d’habitabilitat, realitzant la consulta per Internet a través de l'eina de l’Agència de l’Habitatge a la què teniu accés des de l'Ofic...
28/05/20
En el moment de tramitar el visat d’una Cèdula d’Habitabilitat, tenim la possibilitat d’adjuntar l’Annex Fotogràfic. Conegueu per a que pot ser útil aquest document.
28/05/20
Recorda que pots visar tots els treballs professionals, exceptuant obra i seguretat, acollint-te a la pòlissa de responsabilitat civil col·lectiva.
25/05/20
Actualitza el teu historial professional de visats comunicant el final d’obra o bé la teva renúncia per delimitar la teva responsabilitat civil.
25/05/19
El servei de validació i registre disposa d’un canal de consultes per realitzar qualsevol pregunta relacionada amb el tràmit del visat així com d’idoneïtat.
03/04/19
El CAATEEB ha implantat una nova plataforma digital que integra tots els tràmits i serveis del CAATEEB, i que facilita la tramitació electrònica amb les administracions públiques. ...
18/09/17
Segons les dades de Visat del CAATEEB, destaca per primer cop des de l’inici de la crisi l’increment de les obres de nova construcció i de gran rehabilitació.
14/09/17
Conveni de col·laboració entre l’Institut Català d’Energia i el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona per promoure l’emissió de certifi...
15/06/17
La ITE és obligatòria per tots els edificis de més de 45 anys . Per passar la ITE contacteu amb el vostre aparellador de confiança o podeu posar-vos en contacte amb el CAATEEB per ...
01/06/17
S'ha implantat una millora que fa extensible el pagament amb visa a tots els tràmits de visat
08/05/17
L’Institut Català d'Energia té a disposició dels usuaris les dades corresponents a la informació pública dels certificats d’eficiència energètica dels edificis a través del Cercado...
31/03/17
Resolem algunes preguntes freqüents sobre la vigencia del certificat d'aptitud de l'edifici segons el Decret 67/2015.
28/03/17
Si disposeu d’un certificat IdCAT, aquest té una validesa inicial de quatre anys. Passat aquest temps, i a dos mesos vista de la data de caducitat, podeu optar per la seva renovaci...
20/07/16
A continuació s'explica com es pot facturar el visat a nom del vostre despatx professional, empresa o a tercers.
02/05/16
El llibre d'incidències és un document que hi ha d'haver a tota obra, reconegut pel Real Decret 1627/97 com a únic mitjà per dur a terme el control i seguiment del pla de seguretat...
11/04/16
Cal disposar de cobertura d’Assegurança de Responsabilitat Civil al iniciar el treball i, també, durant els períodes de responsabilitat.
16/02/16
Amb l’entrada en vigor del D67/2015 la redacció d’Informes d’Inspecció Tècnica de l’Edifici es duu a terme a través del Portal Generador d’Informes ITE. Expliquem el procediment a ...
04/11/14
Els marcadors faciliten molt la lectura del document a tercers i donen qualitat al teu treball.
13/06/14
Us donem unes recomanacions per afavorir el procés de visat dels documents que envieu en els vostres expedients, tramitats per l’oficina virtual.